top of page

Privatumo politika

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Organizacija arba Asmens duomenų valdytojas – VšĮ Medical Help Ukraine, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti Organizacija, kurios juridinio asmens kodas 306400584, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius.

1.2. Aukotojas arba Duomenų subjektas - fizinis asmuo – Organizacijos klientas (tame tarpe tinklapio lankytojai), kurio asmens duomenis renka Organizacija.

1.3. Elektroninė aukojimo sistema – Organizacijos elektroninė aukojimo sistema adresu https://www.backtolife.lt.

1.4. Paslaugos – visos Organizacijos teikiamos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Organizacija, susijusias su Organizacijos vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Organizacija bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje aukojimo sistemoje, ir kt.

1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektronine aukojimo sistema.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Aukotojas suteikia teisę Organizacija atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 

2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

2.3. Organizacijoje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3..7. Aukotojo Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Aukotojas, aukodamas Elektroninėje aukojimo sistemoje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Aukotojas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Aukotojas privalo nepateikti aukojimo nurodymo ir neaukoti lėšų Elektroninėje aukojimo sistemoje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje aukojimo sistemoje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Organizacijos nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje aukojimo sistemoje. 

2.6. Aukotojas gali pateikti užsakymą Elektroninėje aukojimo sistemoje be registracijos.

2.8. Aukodamas Elektroninėje aukojimo sistemoje Aukotojas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei aukojimo sistemai ir atsako už jų teisingumą.

 

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Organizacija gerbia kiekvieno Aukotojo teisę į privatumą. Aukotojo Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,  amžius/gimimo metai, aukojimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),  istorija, o taip pat, esant Aukotojo sutikimui, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Elektroninės aukojimo sistemos administravimo tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, amžius/gimimo metai, IP adresas, aukojimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų Elektroninės aukojimo sistemos administravimo tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės aukojimo sistemos dienos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės aukojimo sistemos dienos.

3.2. Aukotojas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso, adreso, amžius, lyties, gimimo datos, gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Aukotojas vėliau to nebe pageidaus ir informuos apie tai Organizaciją, Organizacija nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Aukotojui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Aukotojo užsakymu susijusią informaciją.

3.3. Aukotojas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą Organizacijai tvarkyti Aukotojo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Organizacijai elektroniniu paštu info@backtolife.lt ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų. 

3.4. Aukotojas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Aukotojo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.

3.5. Aukotojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Aukotojo Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

3.5.1. gauti iš Organizacijos informaciją apie Aukotojo Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.5.2. gauti iš Organizacijos informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Aukotojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Aukotojo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

3.6. Realizuodamas savo teises, Aukotojas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Organizacija neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Aukotojas, realizuoti savo teises, numatytas 3.5 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@backtolife.lt.  Organizacija turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Aukotojo, kuris kreipėsi, tapatybę. 

3.7. Aukotojo Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.7.1. Kuomet yra gautas Aukotojo sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

3.7.2. Asmens duomenys elektroninės aukojimo sistemos administravimo tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Organizacijai paslaugas, susijusias su Organizacijos vykdoma veikla;

3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

3.7.4. Elektroninėje aukojimo sistemoje aukojimo nurodymai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Liivalaia 45, Tallinn 10145, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga aukojimo nurodymo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

3.8. Aukotojui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Aukotojas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

3.9. Aukotojas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Aukotojo aukojimo nurodymą, pateiktą Elektroninėje aukojimo sistemoje, taip pat Organizacijos Partneriams, kaip nurodyta 3.7. punkte.

3.10. Jei Aukotojas nesutinka su Privatumo politika, Aukotojas neturės galimybės naudotis Elektronine aukojimo sistema.

3.11. Organizacija, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

3.12. Aukotojas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Aukotojo Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Organizacijos serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje. 

3.13. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Organizacija pateikia Aukotojui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu. 

3.14. Tam, kad Elektroninėje aukojimo sistemoje Organizacija galėtų pasiūlyti Aukotojui visavertes paslaugas, Aukotojo sutikimu Aukotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Aukotojo, kaip ankstesnio Elektroninės aukojimo sistemos naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės aukojimo sistemos lankomumo statistiką, informaciją apie aukojimų statistiką. Aukotojas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. 

3.15. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

 

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Organizacija turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.2. Elektroniniame tinklapyje aukojimai yra apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga aukojimo nurodymo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

4.3. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: mob. +370 652 77734, info@backtolife.lt

Kontaktai

Gavėjas: VšĮ „MEDICAL HELP UKRAINE“

Sąskaitos nr.: LT86 7300 0101 8081 7178

Bankas: „Swedbank“, AB

Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva

SWIFT/BIC: HABALT22

Mokėjimo paskirtis: Parama

VšĮ MEDICAL HELP UKRAINE"

Įm. kodas: 306400584

Adresas: A. Tumėno g. 4,  Vilnius

Tel. numeris: +370 652 77734

El. paštas: info@backtolife.lt

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page